حمایت از سایت چه بکارم

استفاده از این سایت برای کشاورزان، کارشناسان و صاحبان مهارت رایگان است. اما نگهداری و ارتقای امکانات سایت نیاز به هزینه دارد

در صورت تمایل به حمایت از سایت چه بکارم می توانید به هر  مبلغی که دوست دارید به شماره کارت زیر واریز و با ارسال مشخصات ما را از حمایت خود مطلع نمایید

   5041-7210-0005-2937  : شماره کارت 

:نزد

به نام:   سید جواد آدابی خوش

جهت اطلاع از حمایت شما لطفا پس از واریز وجه، مشخصات زیر را تکمیل و دکمه ارسال را بزنید